sobota, 21 kwietnia 2018r.

 • Slide image one
 • Slide image two
 • Slide image three
 • Slide image four
 • Slide image five
PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR im. WŁADYSŁAWA SEBYŁY W KŁOBUCKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez naucz2   
wtorek, 18 września 2012 09:53

PLAN PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

im. WŁADYSŁAWA SEBYŁY W KŁOBUCKU 

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 PLAN PRACY SP  NR 1:  

I. Plany organizacji w zakresie: zarządzanie, wychowanie i  opieka, kształcenie i dydaktyka 

II. Kalendarz roku szkolnego 2013/2014.

III. Kalendarz imprez, uroczystości szkolnych, wydarzeń i ważnych dat. 

IV. Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2013/2014 i daty posiedzeń Rady Pedagogicznej 

V. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami. 

Plany organizacji w zakresie:

 I. ZARZĄDZANIA:

 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 ( zał. 1).
 2. Organizacja pracy szkoły- wytyczenie zadań i osób odpowiedzialnych za ich realizację. ( np. zespoły, komisje)itp.
 3. Współpraca z Radą Rodziców: przygotowanie wyborów do Rady Rodziców – IX; włączenie rodziców w organizację imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, biwaków – cały rok inspirowanie rodziców do pomocy materialnej szkole - cały rok nawiązanie współpracy z instytucjami, zakładami pracy w celu wspierania działalności szkoły – cały rok zebrania z rodzicami, konsultacje w sprawie postępów w nauce i zachowania uczniów - cały rok informowanie rodziców o planach działalności szkoły i sprawach bieżących - cały rok spotkania z Radą Rodziców – IX, II, VI.
 4. Promocja szkoły – działalność zespołu do spraw promocji szkoły.
 5. Zapewnienie miejsca w szkole na pozostawianie podręczników -w ramach programu „Lżejszy tornister”.
 6. Monitorowanie wykonywania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły.
 7. Pozyskiwanie środków finansowych na wzbogacenie bazy szkoły o nowe meble, komputery i sprzęt sportowy.
 8. Aktualizowanie programów pracowni komputerowej.
 9. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela o środki dydaktyczne.
 10. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
 11. Realizacja programu „Szklanka  mleka”.
 12. Objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę uczniów klas 1-3.

WYCHOWANIA I OPIEKI:

 1. Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki- zgodnie z harmonogramem na rok szkolny 2013/2014 ( zał. 2).
 2. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 3. Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej

 KSZTAŁCENIA I DYDAKTYKI:

 1. Przeprowadzenie pomiaru poziomu wiedzy i umiejętności uczniów
 2. Opracowanie diagnoz umiejętności i wiedzy uczniów klas I
 3. Ewaluacja wyników diagnoz i sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych
 4. Wykorzystywanie technologii informacyjnej w edukacji
 5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych jako formy zajęć wspierających uczniów zdolnych oraz odkrywanie ich talentów- (zał. 3)
 6. Organizacja konkursów wiedzy i umiejętności – (zał. 4)
 7. Monitorowanie i modyfikowanie SO

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 

1. Początek roku szkolnego 02.09.2013 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31.12.2013 r. 

3. Ferie zimowe 20.01.2014 r. - 02.02.2014 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 17- 22.04.2014 r.

5. Dni wolne od zajęć dydaktycznych, prowadzone są tylko czynności opiekuńcze: 1.IV.14r. – sprawdzian;

23.IV.14r.; 2.V.14r.; 20.VI.14r. 

6. Koniec roku szkolnego 27.06.2014r.

Kalendarz imprez, uroczystości szkolnych, wydarzeń i ważnych dat

w roku szkolnym 2013/2014

 

Miesiąc

Data

Impreza/uroczystość

Odpowiedzialni

wrzesień

 

 

 

 

 

 

      02

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 2013/2014

 

Diagnoza kl.  I

Dzień Chłopaka

 Wybory do Samorządu

Uczniowskiego

 

Akcja charytatywna „Pomóż i TY”

„Złaz leśny”

Plener malarski w ramach Dni

Długoszowkich

 

Zlot Hufca ZHP

Działania ekologiczne

dyrekcja , SU, I. Wypych

 

 

wychowawcy kl. I

 SU, wychowawcy

 opiekunowie SU

 

 

SU, pedagog

 M. Chłąd, B. Staśkiewicz, I. Popęda, U. Sikorska

M. Sękiewicz, D. Papierz, A. Głąb, H. Wróbel

 

 

opiekunowie ZHP

nauczyciele, wychowawcy, S.U.

październik

 

Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie kl. I

Pasowanie na „świetliczaka”

Pola Nadziei I

Zbiórka pieniędzy z okazji Dni

Papieskich

 

Dzień pod hasłem „Uczę się i

bawiębezpiecznie”

 

Zbiórka zabawek

Święto Drzewa

Dni Ochrony Przyrody 

Rajd o puchar komendanta Hufca

ZHP

B. Staśkiewicz, B. Żerdzińska

wychowawcy klas I

wychowawcy świetlicy

 pedagog, wychowawcy

 D. Papierz, M. Sękiewicz,  H. Wróbel, E. Kowalska, 

M. Musik – Sobura, A. Tylikowska

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

M. Musik – Sobura, D. Papierz, A. Tylikowska

 opiekunowie LOP, ZHP

 opiekunowie LOP

opiekunowie ZHP

listopad

 

Wszystkich Świętych

Narodowe Święto Niepodległości

andrzejki

Góra Grosza

Gazetka szkolna „Ploteczki z

jedyneczki”

opiekunowie SU, opiekunowie ZHP

 B. Winter, opiekunowie ZHP,

 SU, wychowawcy, wychowawcy świetlicy

 SU

M. Szymańska, I. Popęda, M. Dobrowolska - Mielczarek

grudzień

 

mikołajki

Kiermasz Kartek Świątecznych na

rzecz biblioteki szkolnej 

 

Święta Bożego Narodzenia – apel

Koncert kolęd w wykonaniu

uczniów

 

„Mikołaj dzieciom”

 

Przekazanie Betlejemskiego

Światła Pokoju, Wigilia harcerska

 

Spotkania wigilijne

I. Wypych, M. Chłąd, wychowawcy,

 nauczyciele bibliotekarze 

 

 

E. Kowalska, L.Lisowska - Sukiennik

I.Wypych, M. CHłąd

 

 

SU, pedagog, U. Sikorska

 

Opiekunowie ZHP

 

 

Dyrektor, wychowawcy

styczeń

 

Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy

 

Próbny sprawdzian klas szóstych

Bale karnawałowe

Apel podsumowujący semestr I

Bezpieczne ferie

 J. Sobuś, K. Wojtasińska – Świąć, E. Kowalska, A. Głąb, H. Wróbel, I. Wypych, A. Lamecka, M. Sękiewicz, B. Kotasińska, L. Lisowska - Sukiennik

 

Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele klas VI

 wychowawcy klas

 D. Papierz, J. Filipiak

luty

 

Poczta Walentynkowa

Dzień Myśli Braterskiej

SU

 opiekunowie ZHP

marzec

 

Dzień otwarty dla 6 latków

 

Dzień Wiosny

 

Kiermasz Wielkanocny na rzecz

biblioteki szkolnej

 

Udział w programie” Zaadoptuj

rzekę”

 

Gazetka szkolna „Ploteczki z

jedyneczki”

wychowawcy klas I – III, pedagog, n-le bibliotekarze, n-l

muzyki, wychowawcy świetlicy

 SU, pedagog, U. Sikorska, wychowawcy klas, I. Wypych

 

nauczyciele bibliotekarze

 

 

M. Chłąd

 

 

 M. Szymańska, I. Popęda, M. Dobrowolska - Mielczarek

kwiecień

 

Sprawdzian klas szóstych

Wielkanoc – apel

Dzień Ziemi

Obietnica zucha

Pola Nadziei II

Festiwal piosenki harcerskiej Harfa

Dyrektor

M. Szymańska, A. Lamecka

 B. Żerdzińska, I. Wypych, M. Chłąd, B. Staśkiewicz

 opiekunowie ZHP

 pedagog, wychowawcy

 opiekunowie ZHP

maj

 

Rocznice majowe – apel

( Święto Patrona Szkoły, Święto

Pracy, Święto Flagi, Konstytucja 3

maja)

 Egzamin na kartę rowerową

Dzień Matki i Ojca

Próbny sprawdzian klas piątych

Sprawdzian klas trzecich

Święto Polskiej Niezapominajki

Zbiórka makulatury na rzecz

biblioteki szkolnej

 M. Sękiewicz, M. Dobrowolska - Mielczarek

 

 

 

 M. Szymańska, J. Surowiec

wychowawcy klas I – III

dyrektor, wychowawcy klas piątych, nauczyciele

dyrektor, wychowawcy klas trzecich

opiekunowie LOP

 nauczyciele biblioteki

czerwiec

 

Zbiórka zużytego sprzętu RTV

i AGD

Światowy Dzień Ochrony

Środowiska

Dzień turystyki

Pożegnanie klas szóstych przez

klasy piąte

 

Komers klas szóstych

Loteria fantowa

 

Ukończenie nauki w szkole

podstawowej klas szóstych

 

Zakończenie roku szkolnego

nauczyciele biblioteki, pedagog, I. Popęda

 

 opiekunowie LOP

 

 wychowawcy, nauczyciele 

wychowawcy klas piątych

 

 

wychowawcy klas szóstych

n-le bibliotekarze, pedagog, wychowawcy świetlicy,

wychowawcy

Dyrektor, wychowawcy klas szóstych,

 

 

Dyrektor, SU, I. Wypych

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2013/2014 i daty posiedzeń Rady Pedagogicznej

 I semestr:

do 05.12 13r. – poinformowanie uczniów i rodziców o zagrażających ocenach niedostatecznych

                         oraz informacja o propozycjach ocen;

do 09.01.14r. – poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach; zebrania z rodzicami

10.01.14r. – złożenie zestawień klasyfikacyjnych do Dyrektora Szkoły;

16.01.14r. – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

II semestr:

do 19.05.14r. - poinformowanie uczniów i rodziców o zagrażających ocenach niedostatecznych

                         oraz informacja o propozycjach ocen;

do 10.06.14r.  - poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach; zebrania z rodzicami

12.06.14r. - złożenie zestawień klasyfikacyjnych do Dyrektora Szkoły;

13.06.14r. – składanie pisemnych wniosków o egzamin sprawdzający

18.06.14r. – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

04.07.14r. – plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Terminy zebrań i konsultacji z Rodzicami w roku szkolnym 2013/2014

23.09.13r. – zebranie

07.11.13r. - zebranie

05.12.13r.  – zebranie lub konsultacje

09.01.14r. – wywiadówka

20.03.14r. – konsultacje i zebranie rodziców klas VI

24.04.14r. –zebranie

19.05.14r. – zebranie lub konsultacje

10.06.14r. - zebranie

Poprawiony: środa, 25 września 2013 08:07